Introduktion
Första veckan (V1)
Andra veckan
Tredje (3:e) veckan
Fjärde (4:e) veckan
Femte (5:e) veckan
Sjätte (6:e) veckan
Sjunde (7:e) veckan
Åttonde (8:e) veckan
Nionde (9:e) veckan

1.1 Målet med kursen

Studera först orden här under, och läs sedan artikeln!

Vi ska gå igenom lite grunder i språkinlärningWe’re going to go through some basics in language acquisition
Målet är att en avancerad nivå
(når – nådde – har nått)
The goal is to reach an advanced level
Du kan använda en spännande bokYou can use an exciting book
Jag har kommit förbi nybörjarnivånI have gotten past the beginner level
Det mesta är antingen för lätt eller för svårtMost of it is either to easy or too difficult
Utvecklingen går långsammareThe progress/development goes slower
Man märker inte lika lätt att man gör framstegYou don’t notice as easily when you make progress
Sanningen är att det tar lång tidThe truth is that it takes a long time
Att vänja sig vid talad svenska
(vänjer – vande – har vant)
To get used to spoken Swedish

Här kommer vi att gå igenom lite grunder i språkinlärning, vad som finns i det här programmet, och vad som är målet med det.

Vad är en medelnivå och en avancerad nivå?

Eftersom du gör det här programmet är du antagligen på en medelnivå i svenska just nu, och du vill bli avancerad. Du kan hålla korta konversationer i svenska om vardagliga ämnen som du redan känner till. Du kan förstå och följa med i svenskt tal om det är relativt lätt, t.ex. Simple Swedish Podcast. Du kan läsa och förstå texter på lätt svenska.

Ditt mål är att nå en avancerad nivå, alltså att kunna ha konversationer om många olika ämnen med svenskar, att kunna titta på filmer och serier på svenska, att kunna läsa böcker och artiklar på svenska, lyssna på podcasts, och att kunna kommunicera effektivt i tal och skrift.

Det bästa med att vara på en avancerad nivå är att man kan använda allt möjligt som studiematerial! Du kan använda en spännande bok, en rolig tv-serie, en intressant podd, och samtal med svenskar, allt det kan du använda som studiematerial!

Varför är det så svårt?

Men många ger upp innan de har nått en avancerad nivå. Varför? Antagligen för att det är en stor skillnad på hur man studerar i början och hur man studerar senare. I början finns det många resurser, många kurser, och det är lätt att vara motiverad eftersom man känner att man blir bättre snabbt.

Men när man har kommit förbi nybörjarnivån blir det lite svårare. Du vet inte vilka resurser du ska använda, och det mesta är antingen för lätt eller för svårt. Utvecklingen går långsammare, och man märker inte lika lätt att man gör framsteg. Du vet inte hur du ska fortsätta.

Sanningen är att det tar lång tid att nå en avancerad nivå. Och man kan inte gå ett program eller en kurs för att komma dit. Man måste integrera språket i sitt liv, och studera ofta, helst lite varje dag. Man måste inkludera de fyra essentiella områdena – lyssna, läsa, prata, skriva. Och framför allt måste man lära sig väldigt många ord (tusentals), och vänja sig vid talad svenska.

Det kanske låter svårt, men jag tror att det är svårt mest eftersom folk inte vet hur man ska göra. De flesta tror att man behöver gå kurser, göra jättemånga övningar, och studera grammatik varje dag. Men så är det inte. Det viktigaste just när man har passerat nybörjarstadiet är mycket input, och samtal på svenska. Och det kan faktiskt vara väldigt kul!

Målet med det här programmet

Målet med programmet Strong Swedish är att lära dig det du behöver för att du ska kunna nå en avancerad nivå i språket efter programmet är slut. Du kommer att lära dig hur språkinlärning faktiskt fungerar, vilka resurser du ska använda, hur du ska använda dem, när, hur ofta, vilka rutiner du behöver implementera, och mycket mer!

På så sätt kan du göra det svenska språket till en del av ditt liv, och veta exakt hur du ska fortsätta, tills du når dina mål! Man kan säga att tanken med programmet är att du inte ska behöva några andra program, du ska veta vad du behöver göra själv!

Här är de viktigaste komponenterna:

1. Implementera de vanor och rutiner du behöver för att träna på svenska varje dag. För att nå en avancerad nivå behöver du använda och öva på språket varje dag under en lång tid. Kanske sex månader, kanske tolv månader, kanske mer – beroende på hur mycket tid du lägger varje dag och hur bra metoder du har. Därför behöver du integrera svenskan i din vardag.

2. Lära dig vilka resurser du kan använda och hur du använder dem. Det enda sättet att nå en hög nivå i ett språk är att använda språket mycket, och med störst fokus på input – alltså att lyssna och läsa. Därför är det väldigt viktigt att använda material (poddar, böcker, artiklar, serier, videor, etc) som du tycker är intressant och meningsfullt!

3. Övningar för extra svåra ord och koncept. Som lärare i svenska vet jag exakt vilka ord och koncept som ofta är svåra för elever, och därför har jag inkluderat många av dem i programmet.

Hur?

Varje vecka öppnar du en ny modul i programmet. Det finns olika typer av uppgifter:

  • PDF-er om hur man lär sig språk. Du lär dig om t.ex. hur man sätter mål, hur man implementerar nya rutiner, hur man hittar resurser, hur man lär sig vokabulär, och mycket mer.
  • Övningar och quizzar för vanliga men svåra ord och koncept.
  • Intressant naturligt material på svenska i form av både text och ljud, som artiklar, podcastavsnitt, ljudinspelningar, etc. Det här är vad du ska spendera den största delen av din studietid med. Input. Du måste få mycket input för att lära dig alla ord du behöver, och för att träna ditt öra på talad svenska.


I början finns allt material du behöver i programmet, men steg för steg kommer du att lära dig hur du hittar ditt eget material. Det här är viktigt för att du ska kunna fortsätta lära dig effektivt efter programmet är slut. Det tar som sagt lång tid att nå en avancerad nivå, och du behöver fortsätta vara motiverad och alltid ha bra och intressant material att använda under hela den tiden!

Jag hoppas att det här programmet ska hjälpa dig att uppnå dina mål! Jag finns alltid där om du har frågor eller feedback. Hör gärna av dig till mig!

Here we will go through some basics in language acquisition, what this program contains, and what the goal is with it.

What is an intermediate level and an advanced level?

Since you’re doing this program you’re probably on an intermediate level in Swedish right now, and you want to become advanced. You can hold short conversations in Swedish about everyday topics you already know. You can understand and follow Swedish speech if it’s relatively easy, for example Simple Swedish Podcast. You can read and understand texts in easy Swedish.

Your goal is to reach an advanced level, that is, to be able to have conversations about many different topics with Swedish people, watch movies and series in Swedish, read books and articles in Swedish, listen to podcasts, and communicate efficiently in speech and writing.

The best thing with being on an advanced level is that you can use all kinds of things as study material. You can use an exciting book, a funny tv series, an interesting podcast, and conversations with Swedes. All those things you can use as study material!

Why is it so difficult?

But many give up before they have reached an advanced level. Why? Probably because there is a big difference between how you study in the beginning, and how you study later. In the beginning there are many reasources, many courses, and it’s easy to stay motivated since you feel that you improve quickly.

But when you have gotten past the beginner stage, it gets a bit more difficult. You don’t know what resources to use, and most of it is either too easy or too hard. Your progress slows down, and becomes less noticeable. You don’t know how to continue.

The truth is that it takes a long time to reach an advanced level. And you can’t take one program or course to get there. You have to integrate the language in your life, and study often, most preferably every day. You have to include the four essential areas – listen, read, speak, write. And most importantly, you have to learn a huge amout of words (thousands), and get used to spoken Swedish.

That might sound hard, but I believe it’s hard mostly because people don’t know how to do it. Most people think that you need to do courses, do lots and lots of exercises, and study grammar every day. But that’s not true. The most important thing when you have passed the beginner stage is lots of input, and conversations in Swedish. And that can actually be lots of fun!

The goal with this program

The goal with the program Strong Swedish is to teach you what you need in order to reach an advanced level after the program is finished. You will learn how language acquisition actually works, what resources to use, how to use them, when, how often, what routines you have to implement, and much more!

This way you can make the Swedish language a part of your life, and know exactly how to proceed, until you reach your goals! You could say that the idea with this program is that you shouldn’t need to do any other programs, you should know yourself what to do!

Here are the most important components:

  1. Implement the habits and routines you need in order to practice Swedish every day. To reach an advanced level, you need to use and practice the language every day for a long time. Maybe six months, maybe twelve months, maybe more – depending on how much time you devote every day, and how good methods you have. This is why you need to integrate the Swedish language into your daily life.
  2. Learn what resources you can use and how to use them. The only way to reach a high level in a language is to use the langauge a lot, and with the biggest focus on input – i.e. listening and reading. This is why it’s really important to use material (podcasts, books, articles, series, videos, etc) that you find interesting and meaningful!
  3. Exercises for extra difficult words and concepts. As a Swedish tutor, I know exactly which words and concepts that are usually difficult for students, and that’s why I have included many of them in the program.

How?

Each week you open a new module in the program. There are different kinds of tasks:

  • PDFs about how to learn languages. You learn about for example how to set goals, how to implement new routines, how to find resources, how to learn vocabulary, and much more.
  • Exercises and quizzes for common but difficult words and concepts.
  • Interesting and natural material in Swedish in form of both text and audio, articles, podcast episodes, audio recordings, etc. This is what you’re supposed to spend most of your study time with. Input. You need to get lots of input in order to learn all the words you need, and to train your ear to spoken Swedish.

In the beginning, all the material you need is in the program, but step by step you’ll learn how to find your own material. This is important for you to be able to keep learning efficiently after the progam has ended. As I said, it takes a long time to reach an advanced level, and you need to stay motivated, and always have good and interesting material to use during that whole time.

I hope this program will help you to attain your goals! I’m always here if you have questions or feedback. Feel free to message me!

// Fredrik Arhusiander

Jag önskar dig lycka till!
2 Comments
Collapse Comments

Trots att Jag ser fram att tar den kursen, är jag också lite nervös om hur svårt kursen ska bli. Hoppas att jag orkar.
Jag bor i Florida och jag kommer att resa till sverige på sommaren. Planen är att bo hos vänner i ungefär tre månader. Jag bodde is sverige för ett år för nästan femtio år sedan. Jag är sjuttiofem år gammal därför att den resan ska kanske bli den sista chansen att jag ska får att tar sodan resa.

admin (Administrator) December 15, 2023 at 15:12

Kul att du tar vara på din tid och gör saker du vill! Hoppas du får det kul i Sverige!

En rättelse:
– Jag är 75 år gammal, därför kommer den resan kanske att bli den sista chansen.

därför att = because

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *