Introduktion
Första veckan (V1)
Andra veckan
Tredje (3:e) veckan
Fjärde (4:e) veckan
Femte (5:e) veckan
Sjätte (6:e) veckan
Sjunde (7:e) veckan
Åttonde (8:e) veckan
Nionde (9:e) veckan

0.1 Introduktion till online-kursen Strong Swedish

Träna först på orden här under, och läs sedan artikeln!

Jag vill få in så mycket värde som möjligt i denI want to get as much value as possible into it
Om man vill en högre nivå..If you want to reach a higher level
Att forstätta på egen handTo proceed on your own
Det är tillräckligt för att göra framstegIt’s enough to make progress
Du kommer att vänja digYou’ll get used to it
Efter det kommer det att försvinnaAfter that it’ll disappear
Se till att du har minst 30 min per dagMake sure to have at least 30 min per day
Nu kör vi!Let’s do this!

Hej! Kul att du har valt att ta kursen Strong Swedish! Jag har skapat den här kursen eftersom jag har sett att många som lär sig svenska har svårt att veta hur man ska fortsätta efter man har kommit förbi nybörjarnivån. Jag har gjort mitt bästa för att få in så mycket värde som möjligt i en online-kurs som kommer att ta mellan två och fyra månader.

I början när man lär sig ett språk kan man ta en lektion i veckan och kanske studera tio minuter varje dag, och det är tillräckligt för att göra framsteg. Men det är inte tillräckligt när man vill nå högre. Då måste man integrera språket i sin vardag. Man måste exponera sig för språket varje dag! Därför är allt material i kursen på svenska (bara den här texten och nästa har en översättning till engelska). Det kan vara svårt i början, men du kommer att vänja dig 🙂 Försök förstå allt du läser, även om du inte förstår 100% av alla ord.

Den här kursen är ingen vanlig språkkurs. Oftast lär man sig mest om grammatik och specifika situationer i språkkurser. Men man lär sig oftast inte mycket om hur man lär sig språk generellt, eller hur man kommer till en avancerad nivå. Vilket material ska man använda? Hur mycket behöver man studera? Hur lär man sig vokabulär? Hur hittar man bra studiematerial? Hur kan jag förstå svenskar när de pratar?

Allt det här är viktigt att förstå om man vill nå en hög nivå i ett språk, och därför är det den viktigaste komponenten i den här kursen. Det finns också många övningar i grammatik och naturligt, intressant material att läsa och lyssna på för att träna din svenska varje dag. Tillsammans tar vi första steget mot en avancerad nivå, och när kursen är slut ska du veta exakt vad du behöver göra för att fortsätta på egen hand!

Jag rekommenderar att dedikera en timme varje dag, fem dagar i veckan för kursen. Om du inte redan har dedikerat tid för språkstudier i ditt schema kan det vara svårt att hitta plats för fem timmar i veckan. Då kan du börja med 30 minuter varje dag, och senare försöka göra mer.

Kursen består av nio moduler att göra under nio veckors tid. Jag har valt nio veckor eftersom det är ungefär så lång tid det tar att skapa nya vanor 🙂 Man kan dock göra programmet under upp till 18 veckor om man vill!

VIKTIGT! Du kan se materialet i det här programmet i 126 dagar, och efter det kommer allt att försvinna. Det finns en viktig anledning till det. Det är för att ge dig extra motivation att du verkligen ska ta dig tid och studera varje dag, så att du kan nå dina mål! Så se till att du har minst 30 minuter att lägga på kursen varje dag! 😀

För kursen behöver du:

  • En dator med internetuppkoppling
  • En anteckningsbok och penna

Jag hoppas att du kommer att ha kul med programmet och lära dig mycket! Om du har frågor eller feedback, skriv till mig på discord, eller mejla mig på info@swedishlinguist.com! Nu kör vi!

Hi! I’m happy you have chosen to take the course Strong Swedish! I have created this course because I’ve seen that so many people who are learning Swedish have a hard time knowing how to proceed after getting past the beginner stage. I’ve done my best to get as much value as possible into an online course that will take between two and four months.

In the beginning when you learn a language, you can take one class per week and maybe study ten minutes every day, and that’s enough to make progress. But it’s not enough when you want to reach higher. For that, you have to integrate the language in your everyday life. You have to get exposed to the language every day! This is why all the material in the course is in Swedish (only this text and the next have a translation to English). It can be difficult in the beginning, but you’ll get used to it 🙂 Try to understand everything you read, even if you don’t understand 100% of all words.

This course is not a regular language course. Usually you learn mostly about grammar and specific situations in language courses. But normally not a lot about how to learn languages in general, or how to reach an advanced level. What material to use? How much do you need to study? How to learn vocabulary? How to find good study material? How to understand Swedes when they speak?

All these things are important to understand if you want to reach a high level in a language, and that’s why this is the most important component in this course. There are also lots of exercises in grammar, and natural, interesting material to read and listen to, to train your Swedish every day. Together we’ll take the first step towards an advanced level, and when the course is done, you should know exactly what to do in order to proceed on your own!

I recommend to dedicate one hour every day, five days a week for the course. If you don’t already have time dedicated for language studies in your schedule, it could be hard to find space for five hourse a week. Then you could start with 30 minutes every day, and later try to do more.

The course consists of nine modules to be completed during nine weeks. I have chosen nine weeks because that’s approximately the time it takes to create new habits 🙂 However, if you want, you can do the program during up to 18 weeks!

IMPORTANT! You can see the material in this program for 126 days, and after that, all will disappear. There is an important reason for this. It is to give you extra motivation, so that you really take the time to study every day, so that you can reach your goals! So make sure to have at least 30 minutes to dedicate to the course every day! 😀

For the course you need:

  • A computer with internet connection
  • A notebook and a pen

I hope you’ll have fun with the program and learn a lot! If you have questions or feedback, write to me on discord, or email me at info@swedishlinguist.com. Let’s do this!